Windmolens in gemeente De Bilt

okt 11, 2020

Steven Jansen heeft een video gemaakt , waarin een aantal aspecten van de windmolens, waaronder hoogte en effect op de omgeving, treffend in beeld worden gebracht. Klik voor de video hieronder

Onderzoek gemeente De Bilt naar windenergie
Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van windenergie, heeft de gemeente De Bilt Bosch & van Rijn gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeentegrenzen te onderzoeken. De werkwijze en resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie’, Gemeente De Bilt, 21 juli 2020. Zie https://www.maartensdijkzuid.nl/windmolens-en-zonneweides/

In het onderzoek is divers beleid opeengestapeld:

  • Landelijk beleid t.a.v. bufferafstanden tot onder andere woningen, hoogspanningslijnen, rijkswegen.
  • Provinciaal beleid t.a.v. bufferafstanden tot onder andere Hollandse Waterlinie, aardkundige waarden, stiltegebieden, cultuurhistorische hoofdstructuur en de ligging van Utrechtse landschappen.
  • Ecologie t.a.v. overdraai bij ganzenrustgebied, groene contour, Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.

Op basis hiervan is de kaart ontstaan, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding: een groot deel van de gemeente De Bilt is niet mogelijk voor windmolens, slechts een handjevol locaties heeft ‘zachte’ belemmeringen (oranje gebieden) en slechts enkele stukken grond langs beide zijden van de Nieuweweteringsweg, te Groenekan, op de grens met de zuidzijde van Maartensdijk, hebben geen belemmeringen (groene gebieden). 

Met deze kaart is echter niet aangetoond dat deze locaties dus geschikt zijn voor windmolens. Alle andere factoren welke van belang zijn voor een geschikte locatie voor windmolens, zijn hierbij namelijk niet of onvoldoende meegewogen, waaronder: 

  • gezondheidsrisico’s voor omwonenden, zoals geluid-, licht- en trillingsoverlast
  • slagschaduw windmolens 
  • impact op flora en fauna
  • aantasting landschap en landschappelijke waarden
  • aantasting uitzicht 
  • lichtoverlast
  • grote kraters in het landschap als de windmolens zijn afgeschreven, etc.

Deze belangrijke factoren moeten eerst in beeld worden gebracht en geanalyseerd, én een belangrijke rol spelen bij een keuze voor een windmolenlocatie. Hierbij moet eerst inzichtelijk worden gemaakt om hoeveel windmolens het eigenlijk gaat, hoe groot deze zijn, en dus hoeveel overlast deze windmolens kunnen geven. 

De voorkeur van Wethouder Brommersma gaat uit naar enkele grote windmolens, in plaats van meerdere kleine windmolens. Bij een hoge windmolen moet worden gedacht aan een tiphoogte (mast plus rotoren) van maar liefst 240 meter: dik twee keer de hoogte van de Utrechtse Domtoren. Deze nieuwe generatie windmolens met dergelijke afmetingen zijn naar ons weten nog nergens in Nederland geplaatst en hebben hoe dan ook een grote impact op de woon- en leefomgeving van omwonenden. Deze impact moet de gemeente serieus nemen en niet bagatelliseren.

Recente berichten

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Glasvezel in Maartensdijk

Binnenkort gaat Delta starten met de aanleg van glasvezel in Maartensdijk. Hiervoor komen inspecteurs huis aan huis om te vragen waar de aansluiting mag komen. Deze aansluiting is gratis en verplicht niet tot het afnemen van een abonnement. Kijk voor meer informatie...

2e maand van de leefomgeving

In april en mei was de 2e maand van de leefomgeving. Hiervoor is in juli een nieuw rapport uitgebracht. Ondanks dat het hier gaat om een participatietraject zijn wij als bewonersvereniging niet meegenomen in de totstandkoming van dit verslag. Hier hebben wij kritiek...

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel woningbouw in de omgevingsvisie dunnetjes overgedaan gaat worden, ondanks...

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. In april 2022 vindt in dit verband...

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op Bilthoven en de Bilt dan op de groene kernen waaronder Maartensdijk....

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....