Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

jan 14, 2021

Op 13 januari hebben wij onderstaande brief naar de wethouders Landwehr en Smolenaers verstuurd van de gemeente de Bilt.

Maartensdijk,

Datum: 13 januari 2021

Geachte wethouder Smolenaers en wethouder Landwehr,

Sinds een jaar hebben wij, bewonersvereniging Maartensdijk Zuid, ons verdiept in de concretisering van de woningbouwambitie van de gemeente De Bilt. Meer specifiek hebben wij ingezoomd op de mogelijke woningbouw in (en rond) de kern Maartensdijk. Bij dit onderzoek zijn wij bijzondere zaken tegengekomen. Een aantal vragen en bijzondere constateringen hebben wij al eerder aan u en de raad voorgelegd.

Zie stuk voor de raadscommissie van 11 juni 2020:

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/dd2d52a9-c821-45d2-b0dd-5efa907e45c1/Inspraakreactie_Bewonersvereniging_Maartensdijk_Zuid.pdf

Wij zetten alle door ons geconstateerde wonderbaarlijke zaken voor de volledigheid nogmaals op een rijtje:

 1. WONINGBOUW: LOCATIEBEPALING ZONDER INTERGRALE VISIE OF MOTIVERING

De reden dat de gemeente De Bilt aanstuurt op bebouwing in de kern Maartensdijk (binnen én buiten de rode contour) is volgens ons gebaseerd op enkele algemene partijpolitieke kreten. Te beginnen met het verkiezingsprogramma van de VVD (2018), waar bouwen in Maartensdijk voor het eerst opduikt.

In het verkiezingsprogramma wordt nog gesproken over Groenekan, Westbroek en Maartensdijk. Groenekan is verdwenen in het coalitieakkoord. Is dit een gevolg van een goede lobby vanuit Groenekan?

Deze kreten zijn, enigszins gewijzigd, overgenomen in het coalitieakkoord De Bilt 2018-2022:

Onze ambitie is het voldoen aan onze woningbouwopgave van 845 woningen tot 2026. Van deze woningen bestaat 30% uit sociale woningbouw. In 2019 wijzen wij binnen alle zes de kernen locaties aan voor het realiseren van deze ambitie.

Bij het aanwijzen van deze locaties gaan wij uit van de zgn. ‘rode contouren’. Mochten deze voor de groene kernen, met name Westbroek en Maartensdijk, té knellend blijken, dan treden we in overleg met de provincie om hiervan af te wijken (rood en groen uitruilen). Voorwaarde is dat woningbouw niet ten koste gaat van waardevolle natuur en dat er sprake is van groencompensatie”.

 • Hier is de basis gelegd voor woningbouw in en mogelijk buiten de rode contour van de kern Maartensdijk. Deze keuze is volgens ons volstrekt willekeurig gemaakt, omdat hier geen integrale omgevingsvisie of onderzoek aan ten grondslag ligt.
 • Het bouwen buiten de rode contour heeft niets te maken met een woningbouwambitie, maar gaat over goede ruimtelijke ordening. Dat laatste ontbreekt echter volledig. Is de waarde van de buitenruimte voor het college dan alleen gebaseerd op de mogelijkheden voor het bouwen van woningen? Deze ogenschijnlijke minachting van andere ruimtelijke kwaliteiten vinden wij volstrekt niet passen bij de rol van het openbaar bestuur zoals wij dat als bewoners mogen verwachten dat het levert.

In de gemeenteraad van 20 december 2018 worden vervolgens ‘Uitgangspunten woningbouwambitie’ vastgesteld:

(…) Voor Maartensdijk zetten wij in op aanpassingen van de rode contouren. Een aanpassing van de rode contour vindt altijd zo plaats dat rood en groen elkaar versterken.”

Het is dan inmiddels geen vraag meer óf sprake is van te knellende rode contouren bij Maartensdijk, maar wordt kort-door-de-bocht geconstateerd dat ze knellend zijn dienen te worden aangepast.

Opvallend hierbij is dat alleen bij de kern Maartensdijk wordt gesproken van knellende rode contouren. Met andere woorden: er kan dus ook worden geredeneerd dat in de andere kernen blijkbaar dus GEEN sprake is van knellende kernen: hier kan dus nog volop binnen de rode contour worden gebouwd! Geheel in lijn met het recente beleid en uitgangspunten van de provincie en het Rijk!

Westbroek is inmiddels van het toneel verdwenen, middels een amendement (en hiermee overigens in strijd met het eerder gesloten coalitieakkoord).

 • Hoe wonderlijk kan het zijn dat een oorspronkelijke kreet uit het verkiezingsprogramma van een lokale politiek partij, uiteindelijk leidt tot een gemeentelijk raadsbesluit, zonder enige vaktechnische onderbouwing of zelfs maar enig blijk van besef dat het om een integrale ruimtelijke opgave gaat op het moment dat wordt gesproken over het realiseren van een woningbouwambitie buiten de rode contour. Wij constateren met lede ogen dat hiermee een nieuw record wordt gevestigd als het gaat om dieptepunten in zorgvuldigheid bij de uitvoering van de taken van het openbaar bestuur.

In de raadscommissie van 11juni 2020 geeft wethouder Smolenaers, n.a.v. vragen hierover vanuit de gemeenteraad, ‘ineens’ aan dat in de kern Maartensdijk binnen en buiten de rode contour 200 woningen zullen worden gebouwd. Enige solide onderbouwing voor dit aantal (waarom 200?) en de locatie (Maartensdijk) is tot op heden niet gegeven door de gemeente De Bilt.

 • Ondanks een woningbehoefte van slechts 25 woningen (Stecrapport, 2016) , krijgt Maartensdijk ongevraagd 200 woningen op haar dak, zowel binnen als buiten de rode contour. Nog steeds zonder enige argumentatie of visie. Daaruit blijkt dat het verkoopverhaal van de gemeente De Bilt, dat invulling wordt gegeven aan de woningbehoefte in Maartensdijk (25 woningen), gewoonweg niet klopt.
 • De bewonersvereniging heeft, tenslotte, tot 2 x toe verzocht (juni en augustus 2020) om in een open gesprek met de wethouder onze vragen en opmerkingen met elkaar te bespreken. Echter beide keren heeft de wethouder ons verzoek afgewezen. Het luisteren naar bezorgde inwoners heeft schijnbaar geen prioriteit of is niet in staat om de vragen te beantwoorden, omdat er simpelweg geen antwoorden zijn. Wij weten het niet, maar wij horen het alsnog graag.
 1. WONINGBEHOEFTE KERN MAARTENSDIJK GESTEGEN MET 460%: REDEN?

Volgens de besluitvorming van de raad (raadsbesluit 20 december 2018) is de woningbouwopgave gebaseerd op het onderzoek woningbehoefte (Stecrapport 2016) en daarin staat dat voor de gemeente een extra woningbehoefte is van 845 nieuwbouwwoningen. In dat onderzoek is een opgave opgenomen van 25 woningen voor de kern Maartensdijk.

In de raadsmededeling van 13 november 2020 bedraagt de woningbouwopgave nog steeds 845 woningen: “In 2016 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om 845 woningen in de periode 2016-2026 en 450 sociale huurwoningen in de periode 2016-2030 te willen realiseren.”

Echter, hierop volgt het volgende:

Een deel van deze opgave is inmiddels gerealiseerd of zit in de pijplijn. Op basis hiervan wordt het aantal van 845 waarschijnlijk wel gerealiseerd. In deze plannen zitten echter te weinig sociale huurwoningen voor de periode tot 2030. Het gaat om een tekort van minimaal 150 sociale huurwoningen (Samen werken aan wonen, 13 november 2020).’.

 • Er is dus geen tekort van 845 woningen, maar er is een tekort van slechts 150 sociale huurwoningen! Blijft wederom de vraag staan: waarom wordt dan vastgehouden aan 200 woningen, ín Maartensdijk, búiten de rode contour?

Het wordt nog wonderlijker:

In het recentelijk besproken rapport ‘Woonbehoefteonderzoek Companen, 2020’, is de woningbehoefte van De Bilt gestegen van 845 naar 1.130 nieuwbouwwoningen, waarbij voor de kern Maartensdijk de woningbehoefte inmiddels is gestegen van 25 woningen naar 140 nieuwbouwwoningen! En het accent is inmiddels verschoven van kleinschalige huurappartementen naar koopwoningen.

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat door Companen een andere methode wordt gehanteerd dan in het Stecrapport 2016: bij dit rapport zijn nu makelaars en projectontwikkelaars betrokken. Het lijkt ons dat hiermee geen objectief beeld wordt gecreëerd, nu de makelaars en ontwikkelaars een duidelijk belang hebben bij meer woningen!

 • Hoe kan de woningbehoefte in een korte periode zo zijn toegenomen? Hoe kan de gemeente de aantallen zo laten fluctueren en hoe kan dit een solide basis zijn voor de toekomstige keuzes ten aanzien van de woningbouwambities? Wat wordt er over 5 jaar weer geroepen?

 • Het is voor de bewoners moeilijk om te blijven geloven op de oprechtheid van de gemeente wat betreft haar woningbouwambitie als met dit zwalkend beleid de toon wordt gezet. Het heeft bij de bewonersvereniging sterk de indruk achtergelaten dat er in het gemeentehuis wordt gewerkt volgens het principe ‘oplossing zoekt probleem’ en dat baart ons grote zorgen ten aanzien van andere dossiers.
 • Bovenal echter, wij missen hier het zelfcorrigerend vermogen binnen het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Is er nu echt geen enkele ambtenaar met een kritische noot geweest de afgelopen periode, die op z’n minst in staat is geweest, en voor ons als bewoners in de openbare stukken herleidbaar, de scherpe kantjes heeft kunnen bijschaven? Daarnaast en misschien nog wel zorgwekkender: waar wij de openbare raadsvergadering hebben bijgewoond, was geen spoor te bekennen van een professionele kritische rol van de raad bij het controleren van de uitvoerende taken van het college.

 1. PARTICIPATIETRAJECT: EEN FARCE?

Op 30 november en 16 december 2020 zijn participatieavonden gehouden voor de kern Maartensdijk. Doel: discussiëren over de woningbouwambitie en waar deze ambitie binnen de zes kernen kan worden gerealiseerd.

Bijzonder gemeentelijk uitgangspunt van deze ‘transparante’ participatieavonden was: geen opnames van de avond en geen verslag. De gemeente wil zich dus op geen enkele wijze vastleggen en zet zich niet in op de uitvoering van haar taken in de geest van de Wet op het Openbaar Bestuur.

De eerste participatieavond was een grote teleurstelling: vragen van aanwezigen konden niet worden beantwoord, domweg omdat er namens de gemeente niemand met dossierkennis aanwezig was. Dit terwijl wel van de aanwezigen werd gevraagd om een ‘advies’ op te stellen: in dit advies moet duidelijk worden aangegeven hoe en waar wij, de bewoners van De Bilt, een oplossing zien voor de woningbouwambitie van de gemeente De Bilt. Hier lijken de rollen van ambtenaar en bewoner te worden omgedraaid: van de bewoners wordt expertise verwacht, terwijl het ambtelijk apparaat achterover leunt. Onduidelijk tijdens de eerste participatieavond is gebleven hoe de gemeente om gaat met deze adviezen en hoe gemakkelijk het college/ de raad deze adviezen naast zich neer kan leggen.

Overigens zijn wij van mening dat het opstellen van een stedenbouwkundig, planologisch advies door leken (bewoners), zonder bekendheid met randvoorwaarden en zonder dit in gezamenlijk met de gemeente te doen, GEEN participatie is. Participatie in deze situatie betekent dat je samen met de gemeente optrekt en luistert naar elkaars ideeën/voorstellen en elkaar hierin versterkt. Op deze wijze wordt vanuit de gemeente maatschappelijk draagvlak gecreëerd en wordt niet van binnen naar buiten gedacht, maar van buiten naar binnen. Ook het aangenomen amendement om bepaalde wijken, kernen op hun verzoek te laten ‘meewerken’ is al helemaal niet aan de orde geweest. Het aanbod van de bewonersvereniging om mee te werken, dat wij eerder in juni 2020 aan u hebben gedaan, staat overigens nog steeds en wij zijn in afwachting van uw uitnodiging.

Tijdens deze avond werd overigens gezegd dat alle vragen welke in de chat waren gesteld, schriftelijk zouden worden beantwoord. Tot op heden hebben wij echter nog geen enkele schriftelijke beantwoording mogen ontvangen.
Bij de tweede, snel ingelaste, extra participatieavond was wel een inhoudelijk deskundige ambtenaar aanwezig. De tijdens deze avond gestelde vragen werden nu beantwoord en toegelicht.

 • Belangrijke vraag was welke kaders nu gelden voor het opstellen van het gevraagde advies. Door de projectleider werd expliciet aangegeven dat er in principe geen kaders zijn en dat we out-of-the-box mogen denken, met de nadruk op het aspect duurzaamheid. Op de vraag hoe dit zich verhoudt tot het raadsbesluit van december 2018 waarbij voor Maartensdijk al is ingezet voor bouwen buiten de rode contour, werd aangegeven dat als uit de participatie blijkt dat er aanleiding is om af te wijken van dit raadsbesluit, dit zeker een mogelijkheid is. De raad zou hier uiteindelijk over gaan.

Maar dan……

 1. PUBLICATIE VIERKLANK D.D. 23 DECEMBER 2020: ALLES IS AL BEPAALD

Heijmans koopt grond aan in Maartensdijk Zuid
Wat schetst onze verbazing: in de Vierklank van 23 december jl. lezen wij dat Heijmans in juni 2020 landbouwgrond heeft aangekocht (buiten de rode contour) ten zuiden van Maartensdijk, grenzend aan de Planetenlaan en de Vogelwikke. Heijmans gaat uit van de bouw van 175-200 woningen.

Reactie wethouder Smolenaers:De gemeente heeft geen samenwerking met Heijmans, er loopt geen procedure om deze grond te bestemmen voor woningbouw en de gemeente heeft geen bouwplannen of locaties voorgelegd aan de provincie’ (Vierklank, 23 december 2020).

Moeten wij dit echt geloven? Het is hoe dan ook zeker geheel toevallig dat het aantal woningen dat wethouder Smolenaers in gedachten heeft om neer te zetten in Maartensdijk (buiten de rode contour) ook 200 woningen betreft (zoals omschreven in de aankoopakte van Heijmans)? Is dit louter toeval of een vooropgezet plan?

Toch al zeker dat de nieuwbouwwoningen in Maartensdijk komen?
Daarnaast intrigeert een ander antwoord van de wethouder Smolenaers ons ook: “Er is nog geen besluit genomen over waar rondom Maartensdijk woningen komen.”

 • Hieruit blijkt onomstotelijk dat de gemeente De Bilt een participatieproces is ingegaan, waarvan de uitkomst al vast ligt: er wordt gebouwd in Maartensdijk, maar het is nog onbekend waar in of nabij Maartensdijk. In samenhang met de aankoop van landbouwgrond aan de zuidzijde van Maartensdijk, lijkt ook over de locatie in Maartensdijk geen enkele discussie meer te zijn.
 • Het vertrouwen van onze bewonersvereniging in een transparant participatietraject, waarin wij zelfs zouden kunnen ‘meewerken’ is hiermee volledig onderuit gehaald. De participatie is een farce, en wordt enkel opgevoerd voor de bühne.

Bovendien werden wij, tenslotte, ook geïntrigeerd door de steeds terugkerende mantra van wethouder Smolenaers: “(…) de belangrijke vraag: hoe kunnen we als gemeente en als gemeenschap iets betekenen voor ‘onze’ inwoners die steeds moeilijker een huis kunnen vinden?”

 • Wethouder Smolenaers blijft hiermee de specifieke voorrangsregels zoals opgenomen in de Biltse Huisvestingsverordening consequent ontkennen: voor de kernen De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk hebben de ‘eigen’ bewoners geen voorrang bij de verdeling van sociale huurwoningen(zie ook ons stuk over de Huisvestingsverordening: https://www.maartensdijkzuid.nl/geenvoorkeurspositie/ .
 • M.a.w. de gemeente De Bilt wil bij Maartensdijk bouwen, bij voorkeur buiten de contour en dan nog bij voorkeur op het aangekochte stuk landbouwgrond van Heijmans, voor bewoners uit de regio.
 • Waar zijn we dan mee bezig? Welk probleem lost deze nieuwbouw dan op voor de bewoners van Maartensdijk? Of voor de bewoners van de andere 5 kernen? Geen enkel.
 • Het lijkt erop dat de bewoners kunnen stoppen met het opstellen van een advies en dus geen energie hoeven te steken in de zinloze ontwikkeling van alternatieve plannen.


 1. LOCATIEBEPALING BUITEN RODE CONTOUR IN STRIJD MET DE PROVINCIALE OMGEVINGSVISIE

Wat betreft het regionale beleid (dus gemeentegrens overstijgend): de provincie Utrecht heeft inmiddels een ontwerpomgevingsvisie ter visie gelegd.

De provincie kiest in deze omgevingsvisie in algemene zin ervoor om de ruimtevraag voor wonen en werken op een duurzame wijze te accommoderen via binnenstedelijke en binnendorpse ontwikkeling. Met aandacht voor bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en inclusiviteit.

In de ontwerpomgevingsvisie hanteert de provincie bij de locatiekeuze voor nieuwe verstedelijking de volgende basisprincipes:

 1. zo veel mogelijk binnenstedelijk/binnendorps (binnen het bestaand stedelijk gebied/de huidige
  rode contouren) nabij mobiliteitsknooppunten;
 2. daarnaast in overig binnenstedelijk/binnendorps gebied (binnen de huidige rode contouren);
 3. eventuele nieuwe (grootschalige) uitleg koppelen aan hoogwaardig openbaar vervoer en aan
  (bestaande of nieuwe) knooppunten van de belangrijkste infrastructurele corridors.

In aanvulling hierop wil de provincie, onder voorwaarden, ruimte bieden aan kleinschalige uitbreiding van het stedelijk gebied en de kernen om de lokale vitaliteit of ruimtelijke kwaliteit te vergroten (lokaal maatwerk). Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van maximaal 50 woningen buiten de rode contour.

 • De door de wethouder voorgestelde 200 extra woningen betreffen geen kleinschalige uitbreiding, mocht dit buiten de rode contour plaatsvinden.
 • De kern Maartensdijk is op grond van de Woonvisie 2013-2020 van de gemeente De Bilt omschreven als leefbaar en vitaal: ‘Zo is er hier sprake van een gedifferentieerde bevolkingsopbouw, een ruim aanbod aan voorzieningen en faciliteiten en een gevarieerd aanbod aan koop en huurwoningen in diverse prijsklassen’. In Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek is de vitaliteit, en daarmee het basisniveau aan voorzieningen, een punt van aandacht.’.
  Een noodzakelijke uitbreiding vanwege de lokale kwaliteit is dus niet aan de orde.
 • Het bebouwen van een weiland, onderdeel van het Noorderpark met belangrijke regionale cultuurhistorische kwaliteiten en een grote diversiteit aan flora en fauna, is geen vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van Maartensdijk.

Inmiddels is door de provincie ook het ‘Programma versnelling woningbouw 2021 t/m 2024’ vastgesteld (29 september 2020). Dit programma is geheel in lijn van bovenstaande principes in de concept-omgevingsvisie.

Op grond van de provinciale omgevingsvisie zijn de door de gemeente De Bilt in 2018 al voorgenomen uitbreiding van de rode contour bij de kern Maartensdijk, in strijd met de uitgangspunten van de provinciale omgevingsvisie.

 1. LOCATIEBEPALING BUITEN RODE CONTOUR HAAKS OP REP U16:

In de REP van de U16 (maart 2020) staan twee belangrijke uitgangspunten:

 • Bij de ontwikkeling van de regio is er een goede balans tussen uitbreiding aantal woningen en versterken van natuur en groen.
 • Er is specifieke aandacht voor versterken van het coulisselandschap rond Maartensdijk.

Op grond van de REP U16 zijn de door de gemeente De Bilt in 2018 al voorgenomen uitbreiding van de rode contour bij de kern Maartensdijk, in strijd met de uitgangspunten van de REP van de U16.

 1. LOCATIEBEPALING BUITEN RODE CONTOUR HAAKS OP RAPPORT UNED

In het BO MIRT van het najaar 2020 is door Rijk en de partners in de regio Utrecht (provincie en de gemeenten van de U16) een ontwikkelperspectief voor de regio vastgesteld.

De kracht van dit plan is de integrale uitwerking voor stedelijke ontwikkeling in nauwe samenhang met de ontwikkeling van infrastructuur voor mobiliteit en de ontwikkeling van landschap en groen. Voor de gemeente de Bilt is hierover overeengekomen tussen gemeenten van de U16 (dus ook de Bilt), de provincie en het Rijk:

 • Woningbouw op max 10 minuten van station Bilthoven
 • Circa 1000 woningen nabij het OV-knooppunt station Bilthoven
 • In de pers geeft de gemeente De Bilt aan zich niet te herkennen in de deze afspraken. Dat is zeer vreemd, aangezien wij uit betrouwbare bron weten dat op ambtelijk én bestuurlijk niveau de gemeente de Bilt wel degelijk aangesloten is geweest op het UNed plan!

Maar ook hier geldt: op grond van het UNed rapport is de door de gemeente De Bilt in 2018 al voorgenomen uitbreiding van de rode contour bij de kern Maartensdijk, in strijd met de overeengekomen afspraken zoals opgenomen in het UNed-rapport.

 • Nog een noemenswaardige constatering is dat in het UNed rapport expliciet aandacht gegeven wordt aan de locatie Rijnenburg. In die zin vergelijkbaar met het weiland ten zuiden van Maartensdijk, dat het gaat om een locatie die in beeld is voor woningbouw. Ondanks het feit dat de tweede kamer eind vorig jaar een motie heeft aangenomen om hier (toch) woningen te gaan bouwen, staat de gemeente Utrecht op het standpunt de woningbouw (circa 20.000 woningen) volledig op te willen en kunnen vangen binnenstedelijk in de gemeente Utrecht. Het is aan niemand (nee, echt aan niemand) uit te leggen dat de gemeente de Bilt niet anders kan dan 200 woningen buiten de rode contour te realiseren, terwijl de buurgemeente het 100-voudige wel binnen de lijntjes om de stedelijke bebouwing gaat lukken.
 1. WOB-verzoek

Tenslotte willen wij u nog op het volgende wijzen. Op 27 september jl. hebben wij een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt met het verzoek om alle gemeentelijke stukken te leveren welke gerelateerd zijn aan de woningbouwambitie.

Een dag ná het verlopen van de aanlevertermijn (25 oktober 2020) is vanuit de gemeente contact met ons opgenomen, met de mededeling dat de gemeente gebruik wilde maken van het recht van uitstel. Een schriftelijke bevestiging werd aan ons verzonden, nota bene geantidateerd op 23 oktober 2020 om op papier binnen de gestelde termijn te blijven. De nieuwe deadline werd daarmee gesteld op 22 november.

Op 18 november jl. is wederom contact met ons opgenomen vanuit de gemeente; de gemeente zou nu echt werk maken van ons verzoek. Dat is 7,5 week na het formeel ingediende WOB-verzoek.

Op 24 december hebben wij ons ongenoegen geuit op het uitblijven van een reactie op ons WOB-verzoek, dan 12,5 week na het indienen van ons verzoek.

Op 7 januari jl. is voor de derde keer contact met ons opgenomen en is beloofd dat het verzoek in deelbesluiten wordt afgehandeld en wij regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang.

 • Inmiddels vermeldt ‘Mijn De Bilt’ dat ons verzoek 80 dagen over tijd is.
 • Wederom een ernstige aanwijzing dat de belangen van bewoners geen prioriteit hebben en zelfs worden genegeerd.


 1. CONCLUSIE


 • Het blijft volstrekt onduidelijk en willekeurig waarom de gemeente de Bilt nu per se woningen wil bouwen buiten de rode contour Maartensdijk, in het groen.

Gevolg hiervan is onder andere dat dit kostbare groen (dat verdwijnt) buiten de rode contour, elders (bij voorkeur in de nabijheid van het voorheen groene gebied) moet worden gecompenseerd. Dus we gaan groen verharden voor woningbouw, voor bewoners uit de regio, en gaan dan elders in Maartensdijk dit groen weer compenseren. Krommer dan dit kunnen we het niet maken…..En we hebben niet eens fatsoenlijk gezocht naar reële mogelijkheden om te bouwen bínnen de rode contour (het eerdere onderzoek uit 2019 tellen we maar even niet mee, nu dat faliekant is mislukt).

 • Wij blijven vragen om uitleg bij de gemeente, maar hebben tot nu toe helemaal niets gehoord. Behalve dat het ambtelijk apparaat mededeelt dat ‘het in de gemeenteraad is besloten’. Zoals hierboven is aangegeven mist dit ooit willekeurig genomen besluit, iedere onderbouwing en noodzaak. Alternatieven zijn niet of onvoldoende onderzocht.
 • op grond van de documenten ‘Omgevingsvisie provincie Utrecht’, ‘REP U16’ en het ‘rapport UNed’ blijkt dat dit volstrekt willekeurig besluit uit 2018 niet strookt met de recent geformuleerde en vastgelegde beleidskaders van de provincie en rijksoverheid, in samenwerking afgesproken met o.a. de gemeente De Bilt zelf.

 • Deze regionale kaders zijn er niet voor niets! Hiermee wordt voorkomen dat kostbare buitenruimte verrommelt. Als het plan van de gemeente doorgaat, is er geen weg meer terug en is een grote kans verkeken om het ruimtelijk gebied tussen Utrecht en Hilversum als groene buffer te versterken voor een gezonde leefomgeving.

 • Zelfs in de gemeentelijke structuurvisie wordt aangegeven dat aan de zuid- en zuidwestrand van de gemeente de druk van verstedelijking en recreatie op landschap en dorpen voelbaar is. Aangegeven wordt dat: ‘ (…) het risico bestaat van verdere verrommeling en het dichtslibben van de kenmerkende landschappelijke openheid. Wil de gemeente De Bilt haar relatief ongeschonden landschappelijke en cultuurhistorische karakter behouden, dan is het noodzakelijk in deze zone strategisch stelling te nemen tegen de oprukkende verrommeling en verstedelijking en het landschap hier voldoende kracht en identiteit te geven’.
 • Het raadsbesluit uit 2018 om bij Maartensdijk buiten de rode contour te bouwen is achterhaald en ingehaald door recente beleidskaders en afspraken op stedelijk, regionaal, provinciaal en rijksniveau!

Wellicht onze grootste zorg is de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur. Zonder hier expliciet te verwijzen naar recente voorbeelden van het handelen van het openbaar bestuur, die het landelijke of zelfs het wereldnieuws in negatieve zin hebben gehaald, hechten wij als bewoners grote waarden aan de legitimering van het handelen van het openbaar bestuur zoals dit is ingebed in het democratisch bestel van Nederland. Het gaat immers om onze directe leefomgeving!! Openheid, woord en weerwoord zijn ons inziens integraal onderdeel van deze waarden. Tot op heden moeten wij helaas constateren dat het gemeentebestuur van de Bilt deze boot volledig gemist heeft en maken wij ons ernstig zorgen over de volgende in het rijtje van negatieve publiciteit.

Recente berichten

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Glasvezel in Maartensdijk

Binnenkort gaat Delta starten met de aanleg van glasvezel in Maartensdijk. Hiervoor komen inspecteurs huis aan huis om te vragen waar de aansluiting mag komen. Deze aansluiting is gratis en verplicht niet tot het afnemen van een abonnement. Kijk voor meer informatie...

2e maand van de leefomgeving

In april en mei was de 2e maand van de leefomgeving. Hiervoor is in juli een nieuw rapport uitgebracht. Ondanks dat het hier gaat om een participatietraject zijn wij als bewonersvereniging niet meegenomen in de totstandkoming van dit verslag. Hier hebben wij kritiek...

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel woningbouw in de omgevingsvisie dunnetjes overgedaan gaat worden, ondanks...

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. In april 2022 vindt in dit verband...

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op Bilthoven en de Bilt dan op de groene kernen waaronder Maartensdijk....

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....